+421 903 485 760 ahoj@ledist.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník,
aby sme mohli spracovať vašu žiadosť, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Komfy, s.r.o., zap. v OR OS Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 36421/, so sídlom Kocurany 162, 972 02, IČO: 51 692 261 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na splnenie dohodnutého účelu, tak ako je uvedené nižšie.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenie zmluvy a s tým súvisiacich predzmluvných vzťahov. Ďalej ich spracúvame za účelom splnenia si zákonných povinností týkajúcich sa vedenia účtovníctva. Ak nám dáte súhlas, spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu na tejto web stránke.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na email ahoj@ledist.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Komfy, s.r.o., Kocurany 162, 972 02
 • prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke www.ledist.sk

 Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka produktov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme v prípade kontroly Daňovému úradu. Na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR ich ďalej poskytujeme externej účtovníckej firme.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu, a to počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. Ak ste nám dali súhlas na marketingovú komunikáciu, tento je platný na dobu 5 rokov, pokiaľ ho neodvoláte skôr.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Keďže používame cloudové riešenia ako napr. Dropbox či Mailchimp, ktoré majú umiestnené serveri v napr. aj v USA, prenášame vaše osobné údaje aj do týchto tretích krajín. Prenášame ich len do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email ahoj@ledist.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v rôznych online aplikáciách a cloudových riešeniach ako napr. Google Analytics, Adwords, Mailchimp, Dropbox a iné. Pri ich výbere sme predovšetkým dbali na to, aby bola zabezpečená ochrana vašich osobných údajov.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje spracúvané v cloudových riešeniach sú šifrované. Osoby, ktoré ich spracúvajú sú poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

Aké máte práva?

 

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 PRÁVO NA OPRAVU

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

PRÁVO NA VYMAZANIE

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email ahoj@ledist.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Komfy, s.r.o., Kocurany 162, 972 02
 • prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke www.ledist.sk

 

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 15.10.2020. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Cookies

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. 

ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia  (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie. 

NA ČO POUŽÍVAME COOKIES?

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:

 1. zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
 2. rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,
 3. poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
 4. odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,
 5. remarketing,
 6. monitorovanie správneho fungovania webu,
 7. skvalitňovanie poskytovaných služieb.  

Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.

Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookies na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii. 

AKÉ SÚ DRUHY COOKIES?

Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé.

 1. Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
 2. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:

 1. Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
 2. Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
 3. Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
 4. Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.
 5.  Cookies na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom. 

 

AKO ZMENIŤ UKLADANIE COOKIES?

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. Vo svojom prehliadači si môžete cookies zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Edge

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

COOKIES TRETÍCH STRÁN

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach. Na koho sa obrátiť?

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach.

NA KOHO SA OBRÁTIŤ?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na našich web stránkach, kontaktujte nás na ahoj@ledit.sk

 

Kontaktujte nás

15 + 15 =

Kontaktujte LEDIST.sk
Skvelá správa, získajte dopravu zadarmo!

Skvelá správa, získajte dopravu zadarmo!

Dopravu zadarmo ponúkame všetkým klientom a nepodmieňujeme ju prihlásením sa na odber noviniek, informácii a tipov.

Budeme sa ale tešiť, ak ostaneme spolu v kontakte a potvrdíte aj odber noviniek.

Použite kód VITAJTE a doprava zadarmo je Vaša!

Gratulujeme získali ste dopravu zadarmo!

Pin It on Pinterest

Share This